Truy cập nội dung luôn

Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất đánh giá tình hình ứng vốn và thu hồi vốn ứng 10 tháng đầu năm 2020

17-11-2020 14:16

Tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng và đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương liên quan. 

Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất chủ trì cuộc họp

Theo báo cáo của Quỹ Phát triển đất, tổng số vốn ngân sách cấp và tạm ứng tính từ ngày Quỹ đi vào hoạt động đến 31/10/2020 là 664.522 triệu đồng. Trong đó, ngân sách cấp vốn điều lệ 525.577 triệu đồng; ngân sách tạm ứng để ứng vốn cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ 138.975 triệu đồng. Tình hình ứng vốn và hoàn trả vốn ứng đến ngày 31/10/2020 phải thu hồi hơn 630.043 triệu đồng; phí ứng vốn phải thu hồi hơn 1.607 triệu đồng; số dư còn tồn quỹ hơn 42.508 triệu đồng.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2020 và những năm tiếp theo, Quỹ Phát triển đất sẽ tập trung thực hiện nhiệm vụ thu hồi vốn ứng, phí ứng vốn đến hạn, quá hạn năm 2020 của các đơn vị, địa phương. Thực hiện nhiệm vụ quản lý vốn theo quy định, tiếp nhận nguồn vốn theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thẩm định hồ sơ ứng vốn, lập các thủ tục giải ngân ứng vốn cho các đơn vị, địa phương theo kế hoạch; ứng vốn thực hiện nhiệm vụ cấp bách theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Bên cạnh đó, Quỹ Phát triển đất cũng đã kiến nghị, đề xuất các giải pháp thu hồi vốn ứng của từng đơn vị, địa phương nhằm đảm bảo nguồn vốn để thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao.

Tại cuộc họp, các đơn vị, địa phương đã báo cáo tiến độ hoàn trả vốn ứng theo các quyết định ứng vốn của UBND tỉnh; phân tích, giải trình làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong việc cân đối nguồn hoàn trả bằng nguồn thu tiền thuê đất của các nhà đầu tư và đề xuất các giải pháp thực hiện.  

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất, yêu cầu Quỹ Phát triển đất tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đôn đốc, thu hồi các khoản vốn đã ứng và các khoản phí ứng vốn của các đơn vị, đảm bảo kịp tiến độ và đúng quy định; ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị thực hiện việc hoàn trả vốn ứng đúng thời gian; tính toán kỹ khả năng thu hồi vốn đã ứng cho các địa phương, đơn vị; xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính cho năm 2021 để trình phê duyệt. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp các thông tin, dữ liệu, danh mục đất đai để phối hợp trong việc đôn đốc hoàn vốn ứng của các đơn vị, địa phương.

Thanh Tâm
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4519

Tổng truy cập: 1402701