Truy cập nội dung luôn

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 2, khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

20-11-2020 18:43

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Xuân Hòa, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện các Ban Xây dựng Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Bí thư các Đảng bộ trực thuộcTỉnh ủy; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: Các nội dung tại Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 2 rất quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Các nội dung của Hội nghị đều được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến và đã được các cơ quan tham mưu tiếp thu, chỉnh sửa. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ, thảo luận chuyên sâu và cho ý kiến cụ thể vào 8 nội dung Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xin chủ trương của BCH Đảng bộ tỉnh để trình Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIII. Đối với các dự thảo Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh trước khi ban hành theo quy định...

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, 
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội
chuyên trách khóa XIV tỉnh Thái Nguyên

Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy công bố các quyết định, nghị quyết của Trung ương về công tác cán bộ: Quyết định số 2407-QĐNS/TW ngày 21/10/2020 của Bộ Chính trị về việc chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quyết định số 2486-QĐNS/TW ngày 04/11/2020 của Ban Bí thư Trung ương về việc chuẩn y Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết số 1062/NQ-UBTVQH14 ngày 12/11/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV tỉnh Thái Nguyên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào 13 nội dung gồm: Dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; dự thảo Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX; dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2021; Báo cáo kế hoạch phát triển KT - XH giai đoạn 2021 - 2025; Báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, kế hoạch đầu tư công năm 2021; Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh; Tờ trình về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2021 tỉnh Thái Nguyên; Tờ trình đề nghị thông qua Đề án tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025; Tờ trình đề nghị thông qua Đề án phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030; Tờ trình giao biên chế công chức hành chính, quyết định biên chế sự nghiệp và hợp đồng lao động đối với các đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên năm 2021; Tờ trình về việc chuyển giao tổ chức Đảng và đảng viên; Báo cáo một số hoạt động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy từ sau Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị

Sau khi nghe những nội dung báo cáo tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận theo tổ. Với tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, đã có trên 60 lượt ý kiến của các đại biểu tham gia vào các văn bản, dự thảo văn bản do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình tại hội nghị. Về cơ bản, các ý kiến đều nhất trí với nội dung các dự thảo, báo cáo, chương trình, tờ trình.

Trong phiên họp buổi chiều cùng ngày, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan đã tiếp thu, giải trình những nội dung đại biểu có ý kiến góp ý, đề nghị làm rõ.

Sau một ngày làm việc với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 2, khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khẳng định: Các nội dung của hội nghị đã được các đồng chí đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng; những ý kiến đóng góp của các đại biểu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin tiếp thu và giao các cơ quan tham mưu hoàn chỉnh văn bản, thực hiện các quy trình theo quy định. Đối với 8 nội dung Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xin chủ trương trước khi trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 12, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến tham gia của các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh để hoàn thiện văn bản trình HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị theo thẩm quyền. Đối với nội dung các dự thảo Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh, Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu tối đa ý kiến tại hội nghị, bổ sung, hoàn thiện nội dung văn bản trình ban hành theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị

Trước yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp trực thuộc Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động rà soát, đánh giá các chỉ tiêu, mục tiêu còn thấp so với mục tiêu, chỉ tiêu năm 2020, chủ động có các giải pháp với quyết tâm chính trị cao, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đề ra; xây dựng kế hoạch phát triển KT - XH năm 2021 trên tinh thần phấn đấu đạt mục tiêu cao, tạo đà thực hiện thắng lợi mục tiêu cả nhiệm kỳ; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tiếp tục thu hút, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư lớn, có uy tín đầu tư lâu dài vào tỉnh, đặc biệt là trong lĩnh vực tỉnh có thế mạnh và ưu tiêu thu hút đầu tư như: Nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, du lịch, công nghệ thông tin, giáo dục, y tế chất lượng cao…; thực hiện tốt các chính sách xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Tổ chức tốt việc học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra. Đấu tranh phản bác, ngăn chặn các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xấu độc trên không gian mạng, hoạt động chống phá của các tổ chức phản động. Chú trọng công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng công tác đảng viên; kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020. Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thanh tra, kiểm tra cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Chỉ đạo thành công Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIII và làm tốt công tác tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp./.

 

Trần Nhung - Thanh Hiếu
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4562

Tổng truy cập: 1402712