Truy cập nội dung luôn

Tiến trình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Xây Dựng Đảng tại đại hội XIII của đảng bộ xã Phúc Thuận.

02-10-2021 09:40

 

 

 

 

Ngay từ khi ra đời, Đảng ta luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đủ sức lãnh đạo để đưa đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội XIII), công tác này tiếp tục được đặc biệt coi trọng, với những nhận thức mới, thể hiện rõ trong các nhóm nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng giai đoạn 2020-2025.

Các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII, đó là: Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị. Coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng. Tập trung xây dựng Đảng về đạo đức. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu. Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới.

Nghị quyết Đại hội XIII nhấn mạnh 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng, gồm:

Thư nhất, về 3 nhiệm vụ trọng tâm

Một là, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương.

Hai là, đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Ba là, tiếp tục đổi mới, kiện toàn và từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động gắn với nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thứ hai, về 3 giải pháp đột phá

Một là, tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là công tác tổ chức, cán bộ.

Hai là, phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường đổi mới sáng tạo trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ.

Ba là, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát chặt chẽ quyền lực.

Trong những năm qua, đặc biệt là nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ xã Phúc Thuận đã kiên trì và nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ then chốt về xây dựng Đảng trên cả năm mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ. Nhờ đó năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng không ngừng được nâng lên.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng từng bước được đổi mới, đối tượng không chỉ bó hẹp trong đội ngũ đảng viên mà đã hướng sâu rộng đến quần chúng nhân dân. Việc tổ chức nghiên cứu, học tập các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn được quan tâm. Nhiều hình thức tổ chức phong phú được vận dụng như: mở lớp nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết và các văn bản liên quan; thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở; hoạt động thông tin lưu động; qua các cuộc họp thường kỳ của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể; các cuộc sinh hoạt ở khu dân cư... Đồng thời, phân công các đồng chí trong Ban Chấp hành phụ trách địa bàn, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị- xã hội ở địa phương. Đặc biệt, thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, hầu hết các chi bộ, đảng bộ đã đưa vào nội dung sinh hoạt thường xuyên, gắn những nội dung của cuộc vận động theo chủ đề với nhiệm vụ cụ thể được giao. Qua đó nhận thức của đảng viên, cán bộ, công chức, đoàn viên các đoàn thể và quần chúng nhân dân có sự chuyển biến tích cực, ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, trở thành động lực thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước. Bằng sự nỗ lực và quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, công tác tư tưởng chính trị đã góp phần tích cực nâng cao nhận thức, sự đồng thuận, tăng cường lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, làm thất bại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị- xã hội trên địa bàn.

Công tác sắp xếp, kiện toàn bộ máy các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, nhất là từ khi thực hiện Nghị quyết 18, 19 Hội nghị TW6 (khóa XII). Sinh hoạt chi bộ, đảng bộ đã đi vào nền nếp, từng bước đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng, đảm bảo đúng nguyên tắc, trong đó công tác tự phê bình và phê bình luôn được chú trọng. Công tác kiểm tra, giám sát được duy trì thường xuyên, nghiêm túc.

Mặc dù còn phải nhiều nỗ lực, công tác xây dựng Đảng ở xã Phúc Thuận đáp ứng ngang tầm yêu cầu thực tiễn đặt ra. Tuy nhiên những kết quả đạt được trên đây là rất đáng khích lệ, góp phần tích cực trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Khẳng định vai trò quan trọng của Đảng bộ thị xã trong lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn.

Nguyễn Tuấn Anh

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6032

Tổng truy cập: 1731932